Privaatsuspoliitika

(„KarlBert“
või „meie“ või „me“) suhtume andmete puutumatusesse tõsiselt.
Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas KarlBert kui vastutav töötleja
andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja
eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi
e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud
informatsiooni. KarlBert on isikuandmete vastutav töötleja, KarlBert  edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

Metaandmed
Võite kasutada veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel
juhul kogub KarlBert ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:
Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise
staatus, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides,
veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.
Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie
veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik,
lühendame teie IP-aadressi, eemaldades teie IP-aadressi viimase okteti.
Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või
rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate
kasutamiskäitumist.

Konto
Kui loote meie veebilehel konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed,
näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber,
pangakonto andmed, krediitkaardi andmed, arve ja saadetiste edastamise aadress,
huvi teatud toodete/teenuste vastu (vabatahtlik), soov saada turunduse e-kirju
(vabatahtlik). KarlBert töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile
konto funktsioone, edastada teile turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud
kohalduvas seaduses, ning analüüsida teie huvisid turunduse eesmärkidel.

Tootetellimused
Kui tellite toote meie veebilehe kaudu, kogub ja töötleb KarlBert teie kohta
järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed, toote tüüp ja kogus, ostuhind,
tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, klienditeeninduse
taotlused. KarlBert töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist
suhet ja tootetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid
kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele
vastavat turundust.

Loosimised:
Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb KarlBert teie kohta järgmisi
isikuandmeid: nimi, postiaadress, e-posti aadress, osalemise kuupäev, võitjaks
valimine, auhind, vastus viktoriini küsimusele. KarlBert töötleb neid
isikuandmeid eesmärgiga korraldada loosimine, teavitada võitjat, toimetada
auhind võitjani, korraldada sündmus ja turundada.

2. Kolmandad isikud

 • Edastamine teenuse osutajatele
  KarlBert võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad KarlBert andmete töötlejana, et osutada KarlBert-le teatud teenuseid, näiteks makseteenuste pakkujad, veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda.
  Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus. Maksekeskuse kaudu sooritatud maksed: KarlBert OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, KarlBert OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 • Teised vastuvõtjad
  KarlBert võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.
 • Isikuandmete rahvusvaheline edastamine
  Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda. Nende hulgas on veebilehel http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htmloetelus nimetatud riigid, mis tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Vastuvõtjad USAs on osaliselt sertifitseeritud EL-USA Pricacy Shield raamistiku alusel ning seega tunnustatakse, et nad tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Muud vastuvõtjad võivad asuda teistes riikides, mis ei taga andmekaitse piisavat taset Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. KarlBert võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt. Seoses edastamisega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, tugineb edastamine asjakohastele kaitsemeetmetele, näiteks Euroopa Komisjoni või järelevalveameti vastuvõetud isikuandmete kaitse standardklauslid, kinnitatud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega või kinnitatud sertifitseerimise mehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega. Võite küsida koopiat nendest asjakohastest kaitsemeetmetest, võttes meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

3. Töötlemise õiguslikud alused

Võime
teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:
• olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal
konkreetsel eesmärgil;
• töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks
teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
• töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
• töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi
huvisid;
• töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või
avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
• töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja
arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või
põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui
olete laps;
• muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide
õiguse sätted.

Võime
töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
• olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal
konkreetsel eesmärgil;
• töötlemine on vajalik KarlBert või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja
konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja
sotsiaalkaitseõiguse valdkondades.
• töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
• töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke
nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames;

Teie
isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste
kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud
teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik.

Isikuandmete
esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole
teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on
sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa
õiguslikke tagajärgi.

4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi
teostada?

Kui
olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks
ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks
võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil,
kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.

Kooskõlas
kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus (i) taotleda
juurdepääsu oma isikuandmetele, (ii) taotleda oma isikuandmete parandamist,
(iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, (iv) taotleda oma isikuandmete
töötlemise piirangut, (v) taotleda andmete kaasaskantavust, (vi) avaldada
vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma
profileerimisele) ning (vii) avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste
tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

Oma
õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“)
sätestatud viisil.
Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad

Antud veebileht kasutab küpsiseid.

6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie
isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste
ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie
isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui
kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid
ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui KarlBert-le on
lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest
seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast
vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast
lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste
täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja
teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see
on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete
töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

7. Võtke meiega ühendust

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:
KarlBert OÜ , Kuldala tee 15-3, Peetri, info@karlbert.ee

 

 

 

info@karlbert.ee

+372 55 6649 53